top of page

מדיניות פרטיות

 

1.1 מדיניות פרטיות. למעט כאמור להלן במדיניות פרטיות זו, מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש,
אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
1.2 שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר.
ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של מפעילת האתר
1.3 הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה
המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר,
לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
1.4 בקשת הסרה לפי חוק התקשורת. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר,
לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל פרסומית שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, או במשלוח דואר חוזר המבקש את הסרתך
ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
1.5 בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות. לחילופין, המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של מפעילת האתר,
ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר לרבות הזמנות.
1.6 הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים,
לרבות כנדרש לצורך אספקת השירותים, שיפורם, הצעת מוצרים ושירותים קשורים או אחרים.
1.7 שימוש בעוגיות (cookies) מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש,
לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו
האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ומשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

 

נוסח מדיניות הפרטיות כפי המפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה בתאריך 14.7.2021
Chopping Vegetables
bottom of page